Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

28 KWI, 2022 GODZ: 10:30


Zarząd GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 25 maja 2022 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki przy ul. Wspólnej nr 70 w Warszawie.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Projekty uchwał
 3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Gobarto S.A. za rok 2021
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i GK Gobarto w roku 2021
 5. Raport na temat informacji niefinansowych Gobarto S.A. i GK Gobarto
 6. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania Gobarto S.A.
 7. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Gobarto za rok 2021
 8. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania GK Gobarto
 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań 2021
 10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021
 11. Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w roku 2021
 12. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 13. Ocena sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 14. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem
 15. Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji  na dzień 28 kwietnia 2022 roku (dzień ogłoszenia): 27.800.229 akcji zwykłych  na okaziciela, z których przysługuje 27.800.229 głosów. 

Spółka udostępnia adresy mailowe, na które wysyłać można:

- żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
[walnezgromadzenie@gobarto.pl];
- projekty uchwał dotyczące spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
[walnezgromadzenie@gobarto.pl];
- projekty uchwał dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
[walnezgromadzenie@gobarto.pl];
- pełnomocnictwa do głosowania[pelnomocnictwa@gobarto.pl].

Pozostałe aktualności

Połączenie GOBARTO S.A. i Bekpol sp. z o.o.

W związku z decyzją o połączeniu Gobarto S.A. i jej spółki zależnej Bekpol sp. z o.o. ogłoszoną Raportem bieżącym nr 2/2022 z dnia 18 stycznia 2022 roku poniżej przedstawiamy Plan połączenia...

21 STY, 2022 GODZ: 12:26

Połączenie GOBARTO S.A. i MEAT – PAC Sp. z o.o.

W związku z decyzją o połączeniu Gobarto S.A. i jej spółki zależnej MEAT - PAC sp. z o.o. ogłoszoną Raportem bieżącym nr 3/2021 z dnia 09 marca 2021 roku poniżej przedstawiamy Plan...

21 KWI, 2021 GODZ: 10:45