Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba, która pełni obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego.

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR w okolicznościach określonych w przepisach, Spółka może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego.

Zapewniając równy dla wszystkich akcjonariuszy dostępu do informacji przekazywanych przez GOBARTO S.A., Zarząd GOBARTO S.A. postanowił, iż w okresach poprzedzających publikację raportów okresowych (okresy zamknięte w rozumieniu Rozporządzenia MAR) nie będą prowadzone rozmowy, jak również organizowane spotkania z analitykami, inwestorami oraz przedstawicielami mediów.

Lp.
Rodzaj raportu
Data publikacji
Początek okresu zamkniętego
Liczba dni okresu zamkniętego
Koniec okresu zamkniętego
1.
Raport roczny za rok obrotowy 2020
31 marca 2021
1 marca 2021
30
31 marca 2021
2.
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020
31 marca 2021
1 marca 2021
30
31 marca 2021
3.
Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021
12 maja 2021
12 kwietnia 2021
30
12 maja 2021
4.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021
12 maja 2021
12 kwietnia 2021
30
12 maja 2021
5.
Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2021
26 sierpnia 2021
27 lipca 2021
30
26 sierpnia 2021
6.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021
26 sierpnia 2021
27 lipca 2021
30
26 sierpnia 2021
7.
Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021
10 listopada 2021
11 października 2021
30
10 listopada 2021
8.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021
10 listopada 2021
11 października 2021
30
10 listopada 2021


GOBARTO S.A. przypomina również o możliwości zmiany wskazanych przez Spółkę terminów publikacji raportów okresowych.

Stosownie do normy par. 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), zmiana dat przekazywania raportów okresowych jest przekazywana w formie raportu bieżącego.

Powyższe może zatem wpłynąć na początek oraz koniec okresu zamkniętego.