Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły GOBARTO S.A. swoje dane osobowe, w tym osób współpracujących z nami, naszych kontrahentów i ich pracowników, pragniemy zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.

Aby zapewnić transparentność realizowanych procesów przetwarzania, przedstawiamy obowiązujące w GOBARTO S.A. zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). 


Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka – GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 70, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Mt. St. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000094093, NIP: 6991781489 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

Administrator Danych Osobowych wyznaczył następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane przetwarza: 

 • listownie na adres: GOBARTO Spółka Akcyjna, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, 
 • na adres e-mail: dane.osobowe@gobarto.pl 


Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych będących:
Kandydatami do Pracy, 

 • klientami Spółki,
 • potencjalnymi klientami,
 • dostawcami towarów i usług,
 • wspólnikami,
 • pracownikami, zleceniobiorcami, przedstawicielami, pełnomocnikami, prokurentami oraz osobami reprezentującymi klientów oraz dostawców towarów i usług (w tym również spółek prawa handlowego).


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane przez GOBARTO S.A. mogą być udostępnione:

 • naszym pracownikom oraz współpracownikom, którzy w określonym, ograniczonym upoważnieniem zakresie mogą mieć dostęp do Twoich danych w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi;
 • innym Spółkom należącym do grupy kapitałowej Administratora,
 • podmiotom, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych, w tym: naszym dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w szczególności: podmiotom świadczącym usługi IT, dostawcom systemów informatycznych, dostawcom usług związanych z benefitami pracowniczymi, firmom spedycyjnym i transportowym oraz podmiotowi świadczącemu usługi windykacyjne oraz ochroniarskie,
 • innym podmiotom lub organom - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, GOBARTO S.A. może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Czy podejmujemy wobec Twoich danych zautomatyzowane decyzje?

Wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.


Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

dostępu do treści danych – jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii. Ponadto, przysługuje Ci prawo uzyskania informacji dotyczących w szczególności celu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, informacji o odbiorcach, planowanym okresie przechowywania Twoich danych oraz przysługujących Ci prawach,

sprostowania danych – jeśli Twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe, przysługuje Ci prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych Ciebie dotyczących. Ponadto, w przypadku gdy posiadane przez nas dane są niekompletne, przysługuje Ci prawo żądania ich uzupełnienia,

usunięcia danych – jeśli Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane bądź wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, a jednocześnie nie zachodzą nasze nadrzędne, prawnie uzasadnione interesy, a także w sytuacji, gdy uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo żądania ich usunięcia w całości lub w części. Prawo to jednak nie dotyczy danych w zakresie, w jakim są niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony naszych roszczeń bądź wywiązania się przez nas z prawnego obowiązku ich przetwarzania lub przechowywania wynikającego z obowiązującego prawa,

ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat, bądź przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo będą Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w okresie poprzedzającym wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych – przysługuje Ci prawo żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych, uzgodnionych z Tobą działań. Pomimo skorzystania ze wskazanego powyżej prawa, możemy przetwarzać Twoje dane w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących nam roszczeń,

cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, których zgoda dotyczyła – w każdej chwili masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zakresie w jakim Twoja zgoda była wymagana. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem,

wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego – możesz, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym wyżej mowa, Spółka nie będzie mogła przetwarzać Twoich danych do realizacji ww. celu,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Po złożeniu sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

W przypadku skorzystania ze wskazanych powyżej praw, prosimy o skierowanie wniosku na adres e-mail: dane.osobowe@gobarto.pl lub listownie na adres: GOBARTO Spółka Akcyjna, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa. 

Jednocześnie informujemy, że wskazane powyżej prawa nie są bezwzględne i nie znajdą zastosowania w każdym przypadku przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Informujemy ponadto, że przed realizacją ww. praw mamy obowiązek zweryfikować osobę występującą z żądaniem, jako podmiot, którego dotyczą dane osobowe objęte wnioskiem.

Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Twoje dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych w Spółce zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.


Zmiana treści Polityki Prywatności:

Jesteśmy uprawnieni do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, zmiana zostanie podana do Twojej wiadomości poprzez zamieszczenie na naszej stronie internetowej www.gobarto.pl lub w sposób zwyczajowo przyjęty przez Spółkę w kontaktach z klientami oraz dostawcami usług, w tym w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail.