Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

25 MAJ, 2020 GODZ: 19:54

Zarząd GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą  w Warszawie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które  odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 roku o godzinie 14:00 w Warszawie, w  Sali konferencyjnej przy ul. Chałubińskiego 8.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał
2a Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Gobarto S.A.
3. Jednostkowy raport roczny 2019
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2019
5. Raport na temat informacji niefinansowych Gobarto i GK Gobarto
6. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania Gobarto S.A.
7. Skonsolidowany raport roczny 2019
8. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania Grupy Kapitałowej Gobarto
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań 2019
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku
11. Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w 2019 roku
12. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem
13. Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce  i liczbie głosów z tych akcji na dzień 25 maja 2020 roku (dzień ogłoszenia):  27.800.229 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługuje 27.800.229  głosów. 

Spółka udostępnia adresy mailowe, na które wysyłać  można:


Pozostałe aktualności

Połączenie GOBARTO S.A. i MEAT – PAC Sp. z o.o.

W związku z decyzją o połączeniu Gobarto S.A. i jej spółki zależnej MEAT - PAC sp. z o.o. ogłoszoną Raportem bieżącym nr 3/2021 z dnia 09 marca 2021 roku poniżej przedstawiamy Plan...

21 KWI, 2021 GODZ: 10:45

Gobarto uruchamia hodowlę zarodową Zalesie

Już wkrótce rozpocznie się zasiedlanie hodowli zarodowej trzody chlewnej w Zalesiu. Warta prawie 100 mln zł inwestycja Grupy Gobarto ogrzewana będzie wyłączenie za pomocą zielonej energii.Położona...

10 GRU, 2020 GODZ: 11:00