Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 roku o godzinie 12.00 w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25 - w biurze Spółki.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień 25 maja 2016 roku (dzień ogłoszenia): 27.800.229 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługuje 27.800.229 głosów.

Spółka udostępnia adresy mailowe, na które wysyłać można:

  1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [walnezgromadzenie@pkmduda.pl];
  2. projekty uchwał dotyczące spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad [walnezgromadzenie@pkmduda.pl];
  3. projekty uchwał dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [walnezgromadzenie@pkmduda.pl];
  4. pełnomocnictwa do głosowania [pelnomocnictwa@pkmduda.pl].