Raport bieżący nr 97/200718.12.2007 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów  
   
Raport bieżący nr 96/200713.12.2007 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta  
   
Raport bieżący nr 95/2007 13.12.2007 
Zmiana w składzie zarządu  
   
Raport bieżący nr 94/200711.12.2007 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów  
   
Raport bieżący nr 93/2007 07.12.2007 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta  
   
Raport bieżący nr 92/200729.11.2007 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta  
   
Raport bieżący nr 91/2007 26.11.2007 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta  
   
Raport bieżący nr 90/2007 23.11.2007 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów  
   
Raport bieżący nr 89/200715.11.2007 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta  
   
Raport bieżący nr 88/2007 08.11.2007 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta  
   
Raport bieżący nr 87/2007 31.10.2007 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta  
   
Raport bieżący nr 86/200730.10.2007 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta  
   
Raport bieżący nr 85/200726.10.2007 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta  
   
Raport bieżący nr 84/200724.10.2007 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów  
   
Raport bieżący nr 83/200722.10.2007 
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2007 roku  
   
Raport bieżący nr 82/200705.10.2007 
Zawiadomienie od osoby obowiazanej do przekazania informacji dotyczace transakcji na papierach wartosciowych Emitenta  
   
Raport bieżący nr 81/200703.10.2007 
Zawiadomienia od osób obowiazanych do przekazania informacji dotyczace przeniesienia papierów wartosciowych Emitenta  
   
Raport bieżący nr 80/200721.09.2007 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta  
   
Raport bieżący nr 79/200721.09.2007 
Finalizacja nabycia udziałów w spółce pod firmą NEW LOGISTIC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie  
   
Raport bieżący nr 78/200720.09.2007 
Aneks do umowy sprzedaży udziałów spółki NEW LOGISTIC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2007 r.  
   
Raport bieżący nr 77/2007 13.09.2007 
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego  
   
Raport bieżący nr 76/200713.09.2007 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta  
   
Raport bieżący nr 75/200731.08.2007 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta  
   
Raport bieżący nr 74/200729.08.2007 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta  
   
Raport bieżący nr 73/200717.08.2007 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta  
   
Raport bieżący nr 72/200713.08.2007 
Nabycie przez spółkę zależną udziałów w funduszu statutowym podmiotu prawa ukraińskiego  
   
Raport bieżący nr 71/2007 10.08.2007 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta  
   
Raport bieżący nr 70/2007 10.08.2007 
Sprostowanie zestawienia transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora  
   
Raport bieżący nr 69/200709.08.2007 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów  
   
Raport bieżący nr 68/2007 08.08.2007 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów  
   
Raport bieżący nr 67/200707.08.2007 
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora  
   
Raport bieżący nr 66/200731.07.2007 
Nabycie aktywów znacznej wartości  
   
Raport bieżący nr 65/2007 26.07.2007 
Sprostowanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów  
   
Raport bieżący nr 64/200724.07.2007 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów  
   
Raport bieżący nr 63/2007 16.07.2007 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów  
   
Raport bieżący nr 62/200712.07.2007 
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza przekazane na ZWZA Spółki  
   
Raport bieżący nr 61/2007 10.07.2007 
Podwyższenia Funduszu Statutowego w spółce zależnej  
   
Raport bieżący nr 60/2007 09.07.2007 
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej  
   
Raport bieżący nr 59/200703.07.2007 
Ostateczne zamknięcie transakcji przejęcia Spółki pod firmą "Pieprzyk Rogatyn" Sp. z o.o.  
   
Raport bieżący nr 58/200729.06.2007 
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego  
   
Raport bieżący nr 57/2007 29.06.2007 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA w dniu 28 czerwca 2007 r.  
   
Raport bieżący nr 56/200729.06.2007 
Uzupełnienie treści uchwał podjętych na ZWZA  
   
Raport bieżący nr 55/200729.06.2007 
Informacje o nowych członkach Rady Nadzorczej  
   
Raport bieżący nr 54/200729.06.2007 
Treść uchwał podjętych na ZWZA  
   
Raport bieżący nr 53/200727.06.2007 
Wybór audytora sprawozdań finansowych w roku 2007  
   
Raport bieżący nr 52/2007 27.06.2007 
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej  
   
Raport bieżący nr 51/200722.06.2007 
Wpływ dotacji dla spółki zależnej  
   
Raport bieżący nr 50/200722.06.2007 
Uzupełnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
   
Raport bieżący nr 49/200720.06.2007 
Projekty uchwał na Zwyczjane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
   
Raport bieżący nr 48/200715.06.2007 
Nabycie znaczących aktywów  
   
Raport bieżący nr 47/2007 04.06.2007 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów  
   
Raport bieżący nr 46/200731.05.2007 
Zawarcie umowy znaczącej  
   
Raport bieżący nr 45/200731.05.2007 
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora  
   
Raport bieżący nr 44/200731.05.2007 
Oświadczenie Zarządu odnośnie realizacji celów emisyjnych oraz strategii rozwoju  
   
Raport bieżący nr 43/200731.05.2007 
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
   
Raport bieżący nr 42/200730.05.2007 
Odstąpienie od realizacji transakcji opisanej w Porozumieniu o warunkach transakcji z dnia 28 listopada 2006 r. Umowa znacząca.  
   
Raport bieżący nr 41/200723.05.2007 
Wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii G  
   
Raport bieżący nr 40/2007 23.05.2007 
Otrzymanie znaczących pozwoleń przez spółkę zależną  
   
Raport bieżący nr 39/2007 14.05.2007 
Wpływ dotacji dla spółki zależnej  
   
Raport bieżący nr 38/2007 14.05.2007 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów  
   
Raport bieżący nr 37/2007 11.05.2007 
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego  
   
Raport bieżący nr 36/2007 25.04.2007 
Zawarcie umów znaczących  
   
Raport bieżący nr 35/2007 25.04.2007 
Zmiana adresu Spółki  
   
Raport bieżący nr 34/2007 25.04.2007 
Nabycie akcji Emitenta przez osoby zarządzające i prokurentów  
   
Raport bieżący nr 33/200723.04.2007 
Informacja o konferencji prasowej  
   
Raport bieżący nr 32/200723.04.2007 
Nabycie znaczących aktywów  
   
Raport bieżący nr 31/200720.04.2007  
Nabycie akcji Emitenta przez osobę nadzorującą oraz osobę blisko z nią związaną  
   
Raport bieżący nr 30/200720.04.2007 
Ustalenie daty pierwszego notowania praw do akcji serii "G"  
   
Raport bieżący nr 29/200720.04.2007 
Nabycie akcji Emitenta przez osobę nadzorującą  
   
Raport bieżący nr 28/200719.04.2007 
Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego 
   
Raport bieżący nr 27/200718.04.2007 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów 
   
Raport bieżący nr 26/200718.04.2007 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów 
   
Raport bieżący nr 25/200718.04.2007 
Przeniesienie akcji przez osobę zarządzającą oraz prokurentów 
   
Raport bieżący nr 24/200718.04.2007 
Zakup akcji przez osobę zarządzającą 
   
Raport bieżący nr 23/200716.04.2007 
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora  
   
Raport bieżący nr 22/200713.04.2007 
Zakończenie subskrypcji akcji PKM DUDA S.A. 
   
Raport bieżący nr 21/200710.04.2007 
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora 
   
Raport bieżący nr 20/200702.04.2007 
Wpływ dotacji dla spółki zależnej  
   
Raport bieżący nr 19/200730.03.2007 
Podpisanie aneksu do Porozumienia o warunkach transakcji. Umowa znacząca.
   
Raport bieżący nr 18/200727.03.2007 
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2006 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2006
   
Raport bieżący nr 17/200722.03.2007 
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora
   
Raport bieżący nr 16/200722.03.2007 
Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego
   
Raport bieżący nr 15/200719.03.2007 
Wyjaśnienie dotyczące stanu zaangażowania Julius Baer Investment Management LLC oraz Julius Baer International Equity Fund w akcje Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. oraz opis powiązań pomiędzy Julius Baer Investment Management LLC oraz Julius Baer International Equity Fund 
   
Raport bieżący nr 14/200719.03.2007 
Publikacja prospektu emisyjnego
   
Raport bieżący nr 13/200716.03.2007 
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego
   
Raport bieżący nr 12/200713.03.2007 
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora
   
Raport bieżący nr 11/200706.03.2007 
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego - QSr 4/2006
   
Raport bieżący nr 10/200702.03.2007 
Korekta raportu bieżącego nr 9 z dnia 01 marca 2007 r. 
  
Raport bieżący nr 9/200701.03.2007 
Ostateczna finalizacja transakcji przejęcia spółki pod firmą "Stół Polski" Sp. z o. o. - zamknięcie transakcji 
  
Raport bieżący nr 8/200728.02.2007 
Spełnienie warunków zawieszających umowy nabycia udziałów Spółki Stół Polski Sp. z o.o. 
   
Raport bieżący nr 7/200726.02.2007 
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora 
   
Raport bieżący nr 6/2007 08.02.2007 
Uzyskanie zgody UOKiK na przejęcie kontroli nad spółką "Stół Polski" 
   
Raport bieżący nr 5/200709.01.2007 
Zmiana umowy znaczącej 
   
Raport bieżący nr 4/2007 04.01.2007 
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2006 
   
Raport bieżący nr 3/200704.01.2007 
Terminy publikacji raportów okresowych 
   
Raport bieżący nr 2/200703.01.2007 
Zestawienia transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora. 
   
Raport bieżący nr 1/200703.01.2007 
Sprzedaż akcji przez osobę nadzorującą