Raport bieżący nr 43/201423.12.2014 
Powołanie osób nadzorujących 
   
Noty biograficzne:  
   
Andrzej Goździkowski  
Aleksander Koźlakiewicz  
Andrzej Śliwiński  
Maksymilian Kostrzewa  
Robert Bednarski  
Włodzimierz Bartkowski  
   
Raport bieżący nr 42/201423.12.2014 
Odwołanie osób nadzorujących 
   
Raport bieżący nr 41/201423.12.2014 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 grudnia 2014 r. 
   
 Załącznik  
   
Raport bieżący nr 40/201423.12.2014  
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 grudnia 2014 r. wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami  
   
Załącznik  
   
Raport bieżący nr 39/201423.12.2014 
Rezygnacja osób nadzorujących 
   
Raport bieżący nr 38/201412.12.2014 
Ustanowienie hipotek umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA 
   
Raport bieżący nr 37/201412.12.2014 
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym – zmiana informacji poufnej 
   
Raport bieżący nr 36/201411.12.2014 
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów 
   
Raport bieżący nr 35/201410.12.2014 
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów 
   
Raport bieżący nr 34/201410.12.2014 
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym – zmiana informacji poufnej – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej 
   
Raport bieżący nr 33/201409.12.2014 
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów 
   
Raport bieżący nr 32/201409.12.2014 
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów 
   
Raport bieżący nr 31/201408.12.2014 
Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji 
   
Raport bieżący nr 30/201428.11.2014 
Zawarcie przez spółki zależne umów kredytowych – informacja poufna, umowa znacząca, poręczenie Emitenta. Aktualizacja informacji poufnej. 
   
Raport bieżący nr 29/201427.11.2014 
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Załącznik - projekt uchwały 
   
Raport bieżący nr 28/201427.11.2014 
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
   
Raport bieżący nr 27/201425.11.2014 
Złożenie przez Akcjonariusza wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
   
Raport bieżący nr 26/201406.11.2014 
Ustanowienie hipotek umownych łącznych tytułem zabezpieczenia do Umów z Raiffeisen Bank Polska SA 
   
Raport bieżący nr 25/201427.10.2014 
Ustanowienie hipotek umownych łącznych tytułem zabezpieczenia do Umów z Raiffeisen Bank Polska SA 
   
Raport bieżący nr 24/201427.10.2014 
Informacja o transakcji zbycia akcji przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego 
   
Raport bieżący nr 23/201423.10.2014 
Uzupełnienie informacji o zawartych umowach kredytowych  
   
Raport bieżący nr 22/201417.10.2014  
Ustanowienie hipotek umownych łącznych tytułem zabezpieczenia do Umów z Raiffeisen Bank Polska SA 
   
Raport bieżący nr 21/201409.10.2014 
Ustanowienie hipotek umownych łącznych tytułem zabezpieczenia do Umów z Raiffeisen Bank Polska SA 
   
Raport bieżący nr 20/201426.09.2014 
Uzupełnienie informacji o zawartych umowach kredytowych  
   
Raport bieżący nr 19/201426.09.2014 
Spełnienie warunków zawieszających umowy znaczącej (umowy kredytowej)  
   
Raport bieżący nr 18/201425.09.2014 
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie
głosów
 
   
Raport bieżący nr 17/201426.08.2014 
Zawarcie umów kredytowych – informacja poufna, umowa znacząca – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej 
   
Raport bieżący nr 16/201425.08.2014 
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów 
   
Raport bieżący nr 15/201425.08.2014 
Zamiar nabycia akcji Emitenta w liczbie stanowiącej nie więcej niż 33% udziału w kapitale zakładowym i reprezentujących nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej 
   
Raport bieżący nr 14/201425.08.2014 
Nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
   
Raport bieżący nr 13/201425.08.2014 
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie
głosów
 
   
Raport bieżący nr 12/201430.06.2014 
Wygaśnięcie niewiążącego listu intencyjnego w sprawie określenia kluczowych warunków połączenia kapitałowego Emitenta z inwestorem – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej 
   
Raport bieżący nr 11/201420.06.2014 
Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA w sprawie scalenia akcji 
   
Raport bieżący nr 10/201412.06.2014 
Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych ws. zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w związku z ich scaleniem 
   
Raport bieżący nr 09/201409.06.2014 
Podjęcie przez Zarząd uchwały ws. wyznaczenia dnia referencyjnego 
   
Raport bieżący nr 08/201430.05.2014 
Rejestracja zmian w Statucie Spółki, tekst jednolity 
Załącznik 
   
Raport bieżący nr 07/201423.05.2014 
Zawarcie przez spółki zależne umów kredytowych – informacja poufna, umowa znacząca, poręczenie Emitenta. Podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej. 
   
Raport bieżący nr 06/201421.05.2014 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2014 r. – korekta raportu bieżącego nr 6/2014 z dnia 14.05.2014 r. 
  
Załącznik 
   
Raport bieżący nr 06/201414.05.2014 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2014 r. 
   
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2014 r. - ZAŁĄCZNIK 
   
Raport bieżący nr 05/201414.05.2014 
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2014 r. wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami 
   
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2014 r - ZAŁĄCZNIK 
   
Raport bieżący nr 04/201418.04.2014 
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Załącznik 
   
Raport bieżący nr 03/201418.04.2014 
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
   
Raport bieżący nr 02/201417.04.2014 
Aktualizacja informacji poufnej, zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym 
Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego 
   
Raport bieżący nr 01/201417.01.2014 
Zakres oraz terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.