Raport bieżący nr 82/201031.12.2010 
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez poprzedniego prezesa zarządu DUDA Skup Sp. z o.o. 
   
Raport bieżący nr 81/201031.12.2010 
Zawarcie przez Emitenta oraz jego spółkę zależną umów zbycia udziałów DUDA Skup Sp z o.o. 
   
Raport bieżący nr 80/201030.12.2010 
Nabycie akcji własnych 
     
Raport bieżący nr 79/201029.12.2010 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 29 grudnia 2010 roku 
   
Raport bieżący nr 78/201029.12.2010 
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2010 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami 
Uchwały podjęte 
   
Raport bieżący nr 77/201022.12.2010 
Połączenie Emitenta ze spółkami zależnymi AGRO PROGRESS sp. z o.o., DOMCO sp. z o.o. oraz ZM DUDA sp. z o.o 
   
Raport bieżący nr 76/201003.12.2010 
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
   
Raport bieżący nr 75/201003.12.2010 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; zamierzona zmiana Statutu Spółki 
   
Raport bieżący nr 74/201003.12.2010
Zawarcie aneksów do umów znaczących, realizacja postępowania naprawczego  
   
Raport bieżący nr 73/201018.11.2010
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 17 listopada 2010 roku  
   
Raport bieżący nr 72/201018.11.2010
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 listopada 2010 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami  

Załącznik do raportu:
  
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 listopada 2010 roku 
   
Raport bieżący nr 71/201015.11.2010 
Stanowisko Zarządu Spółki w przedmiocie planowanego połączenia Emitenta z ZM DUDA sp. z o. o., AGRO PROGRESS sp. z o. o. oraz DOMCO sp. z o. o. wraz z uzasadnieniem 
   
Raport bieżący nr 70/201005.11.2010 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2010 
   
Raport bieżący nr 69/201002.11.2010 
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. - jako spółki przejmującej - ze spółkami zależnymi: AGRO PROGRESS sp. z o.o., DOMCO sp. z o.o. i ZM DUDA sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi 
   
Raport bieżący nr 68/201015.10.2010 
Zawarcie przez spółkę zależną pod firmą AGRO DUDA sp. z o. o. Umowy Sprzedaży nieruchomości oraz ruchomych składników majątku 
   
Raport bieżący nr 67/201015.10.2010 
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. - jako spółki przejmującej - ze spółkami zależnymi: AGRO PROGRESS sp. z o.o., DOMCO sp. z o.o. i ZM DUDA sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi. 
   
Raport bieżący nr 66/201015.10.2010 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
 
Projekty uchwał 
   
Raport bieżący nr 65/201015.10.2010 
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; zamierzona zmiana Statutu Spółki 
   
Raport bieżący nr 64/201012.10.2010 
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej  
   
Raport bieżący nr 63/201004.10.2010 
Połączenie spółek zależnych - Centrum Mięsne Makton S.A. oraz Stół Polski sp. z o. o.
  
   
Raport bieżący nr 62/201001.10.2010 
Zawarcie przez spółkę zależną pod firmą PZZ Dystrybucja sp. z o.o. Umowy Sprzedaży 
   
Raport bieżący nr 61/201022.09.2010 
Rejestracja zmian w Statucie Spółki - uzupełnienie 
   
Raport bieżący nr 60/201021.09.2010 
Zawarcie przez spółkę zależną pod firmą PZZ Dystrybucja sp. z o.o. Przedwstępnej Umowy sprzedaży nieruchomości oraz ruchomych składników majątku 
   
Raport bieżący nr 59/201017.09.2010 
Plan połączenia Emitenta z ZM DUDA sp. z o. o., AGRO PROGRESS sp. z o. o. oraz DOMCO sp. z o. o.

Załączniki do umowy:
Plan połączenia
Agro Progress
Domco
PKM DUDA
ZM DUDA

  
   
Raport bieżący nr 58/201017.09.2010 
Zawarcie przez spółkę zależną pod firmą AGRO DUDA sp. z o. o. Przedwstępnej Umowy sprzedaży nieruchomości oraz ruchomych składników majątku   
     
Raport bieżący nr 57/201007.09.2010 
Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem 
   
Raport bieżący nr 56/201023.08.2010 
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego SA-PSr
   
Raport bieżący nr 55/201006.08.2010 
Bank Handlowy w Warszawie S.A. – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
 05.08.2010 
Raport bieżący nr 54/2010  
ING Bank Śląski S.A. – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
   
Raport bieżący nr 53/201005.08.2010 
PKO Bank Polski S.A. – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

  
Raport bieżący nr 52/201005.08.2010 
Kredyt Bank S.A. – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
   
Raport bieżący nr 51/201005.08.2010 
Rejestracja w KDPW S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii H
   
Raport bieżący nr 50/201030.07.2010 
BRE Bank S.A. – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
   
Raport bieżący nr 49/201024.07.2010 
Akcje zwykłe na okaziciela serii H - uchwały GPW S.A. – ostatni dzień notowania praw do akcji, dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego papierów wartościowych
   
Raport bieżący nr 48/201021.07.2010 
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana Statutu
   
Raport bieżący nr 47/201014.07.2010 
Podpisanie ramowej umowy zbycia środków trwałych należących do podmiotów zależnych Emitenta na Ukrainie
   
Raport bieżący nr 46/201013.07.2010 
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
   
Raport bieżący nr 45/201008.07.2010 
Zakończenie subskrypcji akcji serii H
   
Raport bieżący nr 44/201005.07.2010 
Prawa do akcji serii H - wprowadzenie do obrotu giełdowego
   
Raport bieżący nr 43/201002.07.2010 
Emisja akcji serii H - objęcie akcji przez osoby zarządzające, prokurentów oraz osoby blisko powiązane
   
Raport bieżący nr 38/2010
(korekta)
30.06.2010 
Zawiadomienie od osoby zarządzającej dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta - korekta
   
Raport bieżący nr 42/201001.07.2010 
KDPW S.A. – komunikat Działu Operacyjnego – rejestracja praw do akcji serii H
   
Raport bieżący nr 41/201029.06.2010 
Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii H
   
Raport bieżący nr 40/201021.06.2010 
KDPW S.A. – komunikat Działu Operacyjnego – rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii I
   
Raport bieżący nr 39/201018.06.2010 
Akcje zwykłe na okaziciela serii I - uchwała GPW S.A. – dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego
   
Raport bieżący nr 38/201016.06.2010 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 37/201016.06.2010 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 36/201016.06.2010 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 35/201016.06.2010 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 34/201015.06.2010 
Akcje zwykłe na okaziciela serii H oraz I – uchwała KDPW S.A. w przedmiocie rejestracji
   
Raport bieżący nr 33/201008.06.2010 
Emisja akcji serii H - notowanie praw poboru
   
Raport bieżący nr 32/201002.06.2010 
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego
   
Raport bieżący nr 31/201028.05.2010 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27 maja 2010 r.
   
Raport bieżący nr 30/201028.05.2010 
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 maja 2010 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami oraz sprzeciwami zgłoszonymi do protokołu
   
Raport bieżący nr 29/201025.05.2010 
Wybór audytora sprawozdań finansowych
   
Raport bieżący nr 28/201019.05.2010 
Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie podjęcia postępowania dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego 
   
Raport bieżący nr 27/201012.05.2010 
Złożenie wniosku o podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego
   
Raport bieżący nr 26/201004.05.2010 
Przyjęcie przez Radę Nadzorczą kierunków strategicznych Grupy Kapitałowej PKM DUDA
   
Raport bieżący nr 25/201004.05.2010 
Uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego SA - R 2009 oraz skonsolidowanego raportu rocznego RS 2009
   
Raport bieżący nr 24/201030.04.2010 
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2009
   
Raport bieżący nr 23/201030.04.2010 
Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie
   
Raport bieżący nr 22/201030.04.2010 
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromazenia; zamierzona zmiana Statutu Spółki
   
Raport bieżący nr 21/201001.05.2010 
Uzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego RS 2009
   
Raport bieżący nr 20/201021.04.2010 
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2009
   
Raport bieżący nr 19/201019.04.2010 
Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego
   
Raport bieżący nr 18/201012.04.2010 
Zbycie podmiotu zależnego pod firmą Przedsiębiorstwo Filialne „Ekspres”
   
Raport bieżący nr 17/201002.04.2010 
Złożenie wniosku o zawieszenie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego
   
Raport bieżący nr 16/201011.04.2010 
Zamiana akcji imiennych serii I na akcje na okaziciela
   
Raport bieżący nr 15/201019.02.2010 
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2009
   
Raport bieżący nr 14/201017.02.2010 
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
   
Raport bieżący nr 13/201017.02.2010 
Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie podjęcia postępowania dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii H
   
Raport bieżący nr 12/201008.02.2010 
Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii H
   
Raport bieżący nr 11/201005.02.2010 
Złożenie wniosku o podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii H, złożenie zaktualizowanej wersji prospektu emisyjnego akcji serii H
   
Raport bieżący nr 10/201005.02.2010 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 01 lutego 2010 r.
   
Raport bieżący nr 09/201002.02.2010 
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami
   
Raport bieżący nr 08/201027.01.2010 
Złożenie wniosku o zawieszenie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii H
   
Raport bieżący nr 07/201027.01.2010 
Złożenie oświadczenia w przedmiocie ustanowienia hipotek kaucyjnych tytułem zabezpieczenia do Umowy Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego
   
Raport bieżący nr 06/201025.01.2010 
Terminy publikacji raportów okresowych
   
Raport bieżący nr 05/201025.01.2010 
Oświadczenie dotyczące publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz skonsolidowanego raportu półrocznego
   
Raport bieżący nr 04/2010  
Zawarcie umów dotyczących ustanowienia zabezpieczeń do Umowy Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego (ustanowienia zastawu cywilnego, zastawu finansowego, zastawu rejestrowego i ustanowienia hipoteki) oraz umowy przelewu praw na zabezpieczenia
   
Raport bieżący nr 03/201011.01.2010 
Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii H
   
Raport bieżący nr 02/201005.01.2010 
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
   
Raport bieżący nr 01/201005.01.2010 
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; zamierzona zmiana Statutu Spółki