Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości: „Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu”

30 KWI, 2019 GODZ: 14:10


GOBARTO S.A., z siedzibą w Warszawie. ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, zawiadamia, iż w dniach od 30 kwietnia do 28 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Kłobucka 25, został udostępniony w wersji elektronicznej do publicznego wglądu „Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do GOBARTO S.A.” na lata 2019-2028 opracowywanego wg stanu na 01.01.2019 r. dla nieruchomości Spółki znajdujących się na terenie Gminy Lubomierz, obręb ewidencyjny Pławna.

Udostępnienie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz z treścią ustawy o lasach (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 z dnia 28 września 1991 r.) Art. 21 pkt. 4.

W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby, podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowanego projektu planu urządzenia lasu.

Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 28 czerwca 2019 r. na adres siedziby Spółki, tj.: GOBARTO S.A. ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wykonawcę projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.

Dokumenty w formie elektronicznej (.pdf) - pobierzPozostałe aktualności

Węgrzynów pracuje na 100%

Spółka Agroferm, należąca do Grupy Kapitałowej Gobarto, zakończyła rozpoczętą w czerwcu 2022 r. budowę biogazowni rolniczej w powiecie milickim. Inwestycja warta 14,5 mln zł otrzymała...

06 MAR, 2024 GODZ: 10:53

Wycieczka edukacyjna - biogazownia Zalesie

15 marca 2023 r. w biogazowni Zalesie odbyła się wycieczka dla dzieci uczęszczających do V klasy szkoły podstawowej z warszawskiego Ursynowa. Podczas zwiedzania, dzieci dowiedziały...

03 KWI, 2023 GODZ: 08:40