Zarząd GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 22 maja 2019 roku o godzinie 13:30 w Warszawie, przy ul. Kłobuckiej 25 - w biurze Spółki.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Projekty uchwał
 3. Jednostkowy raport roczny_2018
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i Grupy Kapitałowej Gobarto w roku 2018
 5. Sprawozdanie Zarządu na temat informacji niefinansowych Gobarto S.A.
 6. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania Gobarto S.A.
 7. Skonsolidowany raport roczny_2018
 8. Sprawozdanie Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Gobarto
 9. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania Grupy Kapitałowej Gobarto
 10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań 2018
 11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku
 12. Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w 2018 roku
 13. Plan połączenia Gobarto S.A. i Jama sp. z o.o.
 14. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
 15. Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie  głosów z tych akcji na dzień 25 kwietnia 2019 roku: 27.800.229 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługuje 27.800.229  głosów. 

Spółka udostępnia adresy mailowe, na które wysyłać  można: