Raport bieżący nr 41/2013 30.12.2013 
Wpis zastawu na udziałach Emitenta w spółce zależnej do rejestru zastawów – zabezpieczenie do Umowy Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego. 
   
Raport bieżący nr 40/2013 19.12.2013 
Zawarcie przez spółkę zależną umowy przelewu praw na zabezpieczenie – informacja poufna, umowa znacząca  
Raport bieżący nr 39/201317.12.2013 
Aneks do umowy znaczącej, hipoteki na aktywach o znacznej wartości 
   
Raport bieżący nr 38/201305,06.2013 
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów 
   
Raport bieżący nr 37/201328.11.2013
Podpisanie umowy zastawu rejestrowego na udziałach Emitenta w spółce zależnej tytułem zabezpieczenia do Umowy Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego (Aneks nr 2)  
   
Raport bieżący nr 36/201331.08.2013
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zawarcie umowy przelewu praw na zabezpieczenie – umowa znacząca.  
   
Raport bieżący nr 35/201314.08.2013 
Wpis zastawu na ogóle zbywalnych praw majątkowych komandytariusza (Emitenta) w spółce pod firmą Tigra Trans Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa - zabezpieczenie do Umowy o Konsolidacyjny Kredyt Konsorcjalny (Aneks nr 2) 
   
Raport bieżący nr 34/201326.07.2013 
Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
   
Raport bieżący nr 33/201325.07.2013 
Zmiana znaczącej umowy 
   
Raport bieżący nr 32/201318.07.2013 
Odwołanie osoby nadzorującej 
   
Raport bieżący nr 31/201318.07.2013 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r., odbytej 17 lipca 2013 r.
Załącznik
 

   
Raport bieżący nr 30/201318.07.2013 
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r., podjętych w dniu 17 lipca 2013 r. wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami.
Załącznik
 

   
Raport bieżący nr 29/201303.07.2013 
Zawarcie umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej 
   
Raport bieżący nr 28/201327.06.2013 
Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2013 r., ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły 
   
Raport bieżący nr 27/201327.06.2013 
Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
   
Raport bieżący nr 26/201327.06.2013 
Powołanie osoby nadzorującej 
Załącznik 
   
Raport bieżący nr 25/2013 - KOREKTA27.06.2013 
Powołanie osoby nadzorującej – korekta raportu bieżącego nr 25/2013 z dnia 27.06.2013 r. 
Załącznik  
   
Raport bieżący nr 25/201327.06.2013 
Powołanie osoby nadzorującej 
   
Raport bieżący nr 24/201327.06.2013 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2013 r. 
Załącznik  
   
Raport bieżący nr 23/201327.06.2013 
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2013 r. wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami. 
Załącznik 
   
Raport bieżący nr 22/201325.06.2013 
Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury na członka rady nadzorczej oraz projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia
 
Załączniki do Raportu bieżącego nr 22/2013  
   
Raport bieżący nr 21/201314.06.2013 
Wpis zastawu na udziałach Emitenta w spółce zależnej do rejestru zastawów – zabezpieczenie do Umowy Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego (Aneks nr 2) 
   
Raport bieżący nr 20/201307.06.2013 
Wpis zastawu na udziałach Emitenta w spółce zale nej do rejestru zastawów – zabezpieczenie do Umowy Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego (Aneks nr 2) 
   
Raport bieżący nr 19/201328.05.2013 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
   
Raport bieżący nr 18/201328.05.2013 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
   
Raport bieżący nr 17/2013 22.05.2013 
Podpisanie umów zastawu rejestrowego na udziałach Emitenta w spółkach zależnych tytułem zabezpieczenia do Umowy Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego (Aneks nr 2) 
   
Raport bieżący nr 16/201322.05.2013 
Wybór audytora sprawozdań finansowych 
   
Raport bieżący nr 15/201317.05.2013 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zawarcie aneksu do umowy znaczącej 
   
Raport bieżący nr 14/201330.04.2013 
Wygaśnięcie listu intencyjnego – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej 
   
Raport bieżący nr 13/201326.04.2013 
Rezygnacja osoby nadzorującej 
   
Raport bieżący nr 12/201325.04.2013 
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku 
   
Raport bieżący nr 11/201309.04.2013 
Złożenie oświadczenia w przedmiocie ustanowienia hipotek umownych łącznych tytułem zabezpieczenia do Umowy Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego 
   
Raport bieżący nr 10/201309.04.2013 
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomosci 
Wykaz raportów opublikowanych w roku 2012 - załącznik  
   
Raport bieżący nr 09/201318.03.2013 
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów 
   
Raport bieżący nr 08/201318.03.2013 
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej 
   
Raport bieżący nr 07/201320.02.2013 
Zakończenie likwidacji spółki zależnej pod firmą Meat Service sp. z o.o. 
   
Raport bieżący nr 06/201330.01.2013 
Zakres oraz terminy publikacji raportów okresowych w 2013 r. 
   
Raport bieżący nr 05/201310.01.2013 
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów 
   
Raport bieżący nr 04/201309.01.2013 
Rezygnacja osoby nadzorującej 
   
Raport bieżący nr 03/201309.01.2013 
Powołanie osoby nadzorującej 
załącznik 
   
Raport bieżący nr 02/201309.01.2013 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 8 stycznia 2013 r. 
załącznik 
   
Raport bieżący nr 01/201309.01.2013 
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 8 stycznia 2013 r. wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami 
załącznik