Zarząd GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 26 maja 2021 roku o godzinie 14:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Wspólnej 70.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Projekty uchwał

2a. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gobarto S.A.

3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Gobarto S.A. za rok 2020

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i GK Gobarto w roku 2020

5. Raport na temat informacji niefinansowych Gobarto i GK Gobarto

6. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania Gobarto S.A.

7. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Gobarto za rok 2020

8. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania GK Gobarto

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań 2020

10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku

11. Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w 2020 roku

12. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

13. Ocena sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

14. Plan połączenia Gobarto S.A. i Meat-Pac sp. z o.o.

15. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem

16. Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień 27 kwietnia 2021 roku (dzień ogłoszenia): 27.800.229 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługuje 27.800.229 głosów.


Spółka udostępnia adresy mailowe, na które wysyłać można:

- żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [walnezgromadzenie@gobarto.pl];

- projekty uchwał dotyczące spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad [walnezgromadzenie@gobarto.pl];

- projekty uchwał dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [walnezgromadzenie@gobarto.pl];

- pełnomocnictwa do głosowania [pelnomocnictwa@gobarto.pl].