Zarząd GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 roku o godzinie 14:30 w siedzibie Spółki przy ul. Wspólnej nr 70 w Warszawie.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał
3. Plan połączenia
4. Sprawozdanie biegłego z badania Planu połączenia
5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem
6. Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji  na dzień 21 października 2020 roku (dzień ogłoszenia): 27.800.229 akcji zwykłych  na okaziciela, z których przysługuje 27.800.229 głosów. 

Spółka udostępnia adresy mailowe, na które wysyłać można:

- żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
[walnezgromadzenie@gobarto.pl];
- projekty uchwał dotyczące spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
[walnezgromadzenie@gobarto.pl];
- projekty uchwał dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
[walnezgromadzenie@gobarto.pl];
- pełnomocnictwa do głosowania[pelnomocnictwa@gobarto.pl].