Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba, która pełni obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego.

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR w okolicznościach określonych w przepisach, Spółka może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego.

Zapewniając równy dla wszystkich akcjonariuszy dostępu do informacji przekazywanych przez GOBARTO S.A., Zarząd GOBARTO S.A. postanowił, iż w okresach poprzedzających publikację raportów okresowych (okresy zamknięte w rozumieniu Rozporządzenia MAR) nie będą prowadzone rozmowy, jak również organizowane spotkania z analitykami, inwestorami oraz przedstawicielami mediów.                                    

L.p
 
Rodzaj raportu
 
Data Publikacji
 
Początek okresu zamknietego
 
Liczba dni okresu zamkniętego
 
Koniec okresu zmakniętego
 
 1
 
Raport roczny za rok obrotowy 2016
 
29 marca 2017
 
27 lutego 2017
 
 30
 
29 marca 2017
 
 2
 
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016
 
29 marca 2017
 
27 lutego 2017
 
 30
 
29 marca 2017
 
 3
 
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017
 
16 maja 2017
 
16 kwietnia 2017
 
 30
 
16 maja 2017
 
 4
 
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017
 
24 sierpnia 2017
 
25 lipca 2017
 
 30
 
24 sierpnia 2017
 
 5
 
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017
 
15 listopada 2017
 
16 października 2017
 
 30
 
15 listopada 2017
 

 

GOBARTO S.A. przypomina również o możliwości zmiany wskazanych przez Spółkę terminów publikacji raportów okresowych.

Stosownie do normy par. 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U.2014.133 z późn. zm.), zmiana dat przekazywania raportów okresowych jest przekazywana w formie raportu bieżącego.

Powyższe może zatem wpłynąć na początek oraz koniec okresu zamkniętego.