Połączenie Gobarto S.A. i Jama sp. z o.o. – dokumentacja

18 KWI, 2019 GODZ: 10:00


W związku z decyzją o połączeniu Gobarto S.A. i jej spółki zależnej Jama sp. z o.o. ogłoszoną Raportem bieżącym nr 3/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku poniżej przedstawiamy Plan połączenia ww. spółek łączących się oraz dokumenty wymagane na podstawie art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

a) Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników JAMA spółka z o.o.
b) Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia GOBARTO S.A.
c) Załącznik nr 3 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (JAMA sp. z o.o) na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu połączenia (sporządzone na dzień 31 marca 2019 roku),
d) Załącznik nr 4 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (JAMA sp. z o.o.) sporządzone dla celu połączenia na dzień 31 marca 2019 roku.
- Załącznik 4a – bilans
- Załącznik 4b – rachunek zysków i strat

 • Dokumenty finansowe Jama sp. z o.o.:
 1. Sprawozdanie finansowe za rok 2017
 2. Sprawozdanie z działalności za rok 2017
 3. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2017
 4. Sprawozdanie finansowe za rok 2016
 5. Sprawozdanie z działalności za rok 2016
 6. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2016
 7. Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2016
 8. Sprawozdanie finansowe za rok 2015
 9. Sprawozdanie z działalności za rok 2015
 10. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2015
 11. Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2015
Pozostałe aktualności

Festyn Rodzinny Gobarto – Grąbkowo 2019

W sobotę 15 czerwca pracownicy Grupy Kapitałowej Gobarto wraz ze swoimi pociechami mieli okazję świętować Dzień Dziecka. Była to doskonała okazja nie tylko do świetnej zabawy dla całych...

25 CZE, 2019 GODZ: 16:49

Zawody o puchar Gobarto Dziczyzna zakończone

Firma Gobarto Dziczyzna po raz czwarty zorganizowała Zawody w Strzelaniach Myśliwskich o puchar Gobarto Dziczyzna. Wydarzenie odbyło się 11 maja w Krzywiniu i wzięło w nim udział 120...

31 MAJ, 2019 GODZ: 15:35

Wyniki finansowe za I kwartał 2019

 W związku z publikacją przez Gobarto S.A. skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku przekazujemy prezentację wyników za okres trzech miesięcy zakończony dnia...

15 MAJ, 2019 GODZ: 19:01